Dotazy


Je možné přebudovat klasický bazén na koupací jezírko?

Přestavba bazénu na koupací jezírko je možná, celková plocha bazénu je většinou nedostatečná je nutné vhodně navrhnout a vybudovat regenerační zónu. Při přestavbě je obvykle možné využít některých technických prvků stávajícího bazénu.

Jaký je rozdíl v kvalitě vody mezi koupacím jezírkem a bazénem?

V koupacím jezírku lze dosáhnout velmi vysoké čistoty vody. Při správném projektování a výstavbě koupacího jezírka voda splňuje hygienickou normu ČSN 75 7221. Při chemické úpravě vody v konvenčních bazénech vznikají látky podezřelé z karcinogenních účinků  které jsou pro tělo obtížně odbouratelné a ukládají se v tukových tkáních. Chlor používaný k úpravě vody u běžných bazénů dráždí a vysušuje pokožku a zhoršuje průběh astmatu.

Jaká je nejmenší možná velikost koupacího jezírka?

Velikost koupacího jezírka není v podstatě velikostně omezena, lze vytvořit funkční systém i poměrně malých rozměrů. Menší rozměry znamenají relativně  větší  nároky na technické vybavení, údržbu a provoz. Obecně se doporučuje minimální velikost 40m2.

Jaké jsou možnosti napájení koupacího jezírka?

Koupací jezírko je možné napájet z několika zdrojů. Nejčastějšími a nejspolehlivějšími zdroji vody pro  koupací jezírko jsou studna a vodovodní řád. Méně vhodnými  zdroji jsou svody ze střech a  povrchové vodoteče, po jejich úpravě lze i tyto zdroje využít. Při projektování koupacího jezírka je vždy nutné mít rozbor napájecí vody.    

Mohu mít v koupacím jezírku ryby?

Ryby přestože jsou přirozenou součástí  vodních biotopů do koupacího jezírka  nedoporučujeme.  Ryby jsou znečišťovatelé, kteří (dle druhu) ryjí ve dně, decimují vodní rostliny, vyžírají užitečný zooplankton a při jejich krmení se vnášejí do nádrže živiny. Pokud  chcete mít v koupacím jezírku ryby připravte se na vyšší náklady spojené s technologií filtrace i samotným provozem. Několik drobných ryb ve větším koupacím jezírku nejsou problém, je důležité ale mít na paměti výše uvedené.

Nejsou u koupacích jezírek problémem komáři?

Komáři se u koupacích jezírek nevyskytují. Životní cyklus komárů začíná a je závislý na stojatých vodních plochách s měnící se výškou vodního sloupce, tyto podmínky koupací jezírka neposkytují. Další spolehlivou pojistkou proti komárům je společenstvo zooplanktonu, vodního hmyzu a obojživelníků. 

Je voda v jezírku hygienicky nezávadná?

Vyvážený systém koupacího jezírka zabezpečuje, že nežádoucí patogenní organismy jsou v případě vnosu rychle eliminovány mikroorganismy v regenerační zóně bez potřeby sterilizace a desinfekce vody. U koupacích  jezírek je nutné dodržovat základní hygienické návyky stejně jako u bazénu.

Nebude voda v koupacím jezírku příliš studená?

Koupací jezírko svým profilem a tvarem regenerační zóny může přijímat značné množství slunečního   záření, v jeho mělkých částech se voda rychle ohřívá. V letních měsících může teplota vody dosahovat až 28°C. Ke zvýšení tepelného komfortu v koupacím jezírku je možné využít také solární kolektor.

Nevzniká na dně koupacího jezírka bláto?

U koupacích jezírek správně navržených a vhodně umístěných je ukládání organického materiálu na dně pod kontrolou. Pravidelnou údržbou ze dna koupací i čistící zóny odstraňujeme usazeniny. U jezírek  která není možné umístit jinam než pod stromy je nutná zvýšená  údržba s ohledem na větší spad nečistot a silnější sedimentaci.

Jsou v koupacím jezírku řasy?

Řasy jsou jednoduché fotosyntetyzující  organismy, jejich dynamika růstu a nenáročnost na prostředí z nich dělá urputné protivníky. Ani  koupací jezírko není  absolutně bez řas. Pro zjednodušení  řasy rozdělíme na mikroskopické řasy plovoucí ve vodním sloupci a na řasy vláknité tvořící povlaky a shluky.Mikroskopické řasy způsobují v jezírku zelený zákal. V dobře navrženém a udržovaném jezírku by se zelený zákal tvořit nikdy neměl. Vláknitých řas je mnoho druhů, nejčastěji se vyskytující druhy jsou Cladophora  a Mougotia. Cladophora vytváří chuchvalce tenkých tmavě zelených vláken, poměrně snadno se z vody odstraňuje. Mougotia vytváří slizovité chuchvalce v příbřežních zónách a na hladině, špatně se z vody dostává, rozpadá se na drobné shluky.Pokud je jezírko odborně založené a je mu věnovaná pravidelná péče řasy by neměli být problém.  

Poznámka: Přípravky proti řasám (algicidy-chemické přípravky převážně na bázi mědi nebo stříbra)  neřeší příčinu problému. Při aplikaci se řasy usmrtí, ale v systému stále zůstávají živiny z těchto řas, po jisté době se problém s řasou opět vrací. Stejně tak použití UV lampy. Voda při průtoku UV lampou sterilizuje řasy, ale zároveň usmrcuje celou řadu nám prospěšných bakterií a mikroorganismů. UV lampa neřeší  nárůsty vláknitých řas.

Lze koupací jezírko vybudovat na místě s vysokou spodní vodou?

Ano, koupací jezírko lze vybudovat i v těchto podmínkách. Spodní vodu je ovšem nutné odvézt drenáží z pod díla. V případě, že odvod není možné provézt gravitačním vedením, lze vodu z pod díla čerpat pumpou opatřenou  spínacím plovákem.

toplist